Грозде (Vitis)

семейство: Ягодоплодни
Грозде
Грозде
Грозде
Грозде
Грозде
Грозде
Грозде
Грозде
Грозде
Грозде

Смя­та се, че ни­то един от пло­до­ве­те ня­ма тол­ко­ва го­ля­мо значение за чове­ка, как­то гроз­де­то. Ки­лог­рам от не­го е дос­та­тъчна хра­на за де­ня. В за­ви­си­мост от съ­дър­жа­ни­е­то на за­ха­ри 1 кг гроз­де има 700-1200 ка­ло­рии, за срав­не­ние в 1 кг ябъл­ки те са око­ло 550, а в 1 кг сли­ви - 580. Ки­лог­рам гроз­де по ка­ло­рий­ност се рав­ня­ва на 300 г хляб, 380 г ме­со, 1105 г мля­ко, 1190 г кар­то­фи, 10 яй­ца. В срав­не­ние с дру­ги­те пло­до­ве гроз­де­то е по-лес­но сми­ла­е­мо и се ус­во­я­ва бър­зо от ор­га­низ­ма. Из­вес­т­но е, че гроз­до­ва­та за­хар е най-доб­ро­то "го­ри­во" за човека, за­що­то не се пре­ра­бот­ва от хра­нос­ми­ла­тел­ни­те ен­зи­ми, а пос­тъп­ва в кръв­та неп­ро­ме­не­на и се ус­во­я­ва оп­ти­мал­но. Тя е из­точник за об­ра­зу­ва­не на гли­ко­ген (жи­во­тин­с­ка скор­бя­ла), ко­я­то се от­ла­га в чер­ния дроб и мус­ку­ли­те и е енер­ги­ен ре­зерв на ор­га­низ­ма. В ме­ди­ци­на­та има ця­ло нап­рав­ле­ние, на­речено ампе­ло­те­ра­пи­я­та - лечение с гроз­де. От всички на­ту­рал­ни со­ко­ве гроз­до­ви­ят е най-бо­гат на хра­ни­тел­ни и би­о­ло­гичноак­тив­ни със­тав­ки.

Въпреки, че  всяко грозде може да бъде използвано както за употреба в прясно състояние, така и за получаване на вино, разликата между гроздето на винените и на десертните сортове е значителна.  Десертните  сортове са с по-големи и с по-красива външност гроздове, зърната са едри и оцветяването е по-ярко. Месестата част е по-твърда, киселинността е ниска и съотношението на захарите и киселините е по-добро от това при винените сортове. Гроздето на десертните сортове обикновено е по-издръжливо на транспортиране и по-лесно са запазва.

Подробна информация за грижите около отглеждането на гроздето и неговото сортово разнообразие  четете в www.gradinanta.bg

Гроздето има висока хранителна стойност. При средна захарност от 17%  1 килограм грозде може да достави на човешкия организъм около 30% от дневната нужда от енергия.

Гроздето и гроздовият сок намират голямо приложение  като лечебно средство при деца, изоставащи в растежа. Влияят много благоприятно за възстановяване  на преболедували и изтощени организми. Гроздето и гроздовият сок активизират бъбречната и жлъчната секреция. Използват се при артрит, хроничен ревматизъм, сърдечни други болести. Притежават слабително действие, подишват количеството на урината, намаляват киселинността и увеличават отделянето на жлъчка в червата.  Ето защо се използват при болни от диспепсия, запек, хемороиди, чернодробни болести, камъни и пясъци в жлъчния мехур, бъбреците и пикочните пътища, някои кожни болести, начална туберкулоза, анемия и др.

Статии за Грозде Виж всички

Коментари Напиши нов коментар