Малина (Rubus idaeus)

семейство: Ягодоплодни
Малина
Цъфнал малинов храст
Малини
Малини
Малина
Малина
Цъфнал малинов храст
Малини
Малини
Малина

Нежните и сочни плодове на малината се ценят заради приятния им аромат и своеобразния кисело-сладък вкус. Ма­ли­но­ви­те пло­до­ве са поз­на­ти от дъл­бо­ка древ­ност. Се­ме­на от тях са на­ме­ре­ни при раз­коп­ки на жи­ли­ща от ка­мен­на­та и брон­зо­ва­та епо­хи. Въ­веж­да­не­то на ма­ли­на­та в кул­ту­ра чрез за­саж­да­не на от­б­ра­ни ди­ви фор­ми за­почва в Ан­г­лия през пър­ва­та по­ло­ви­на на 16 в. През 19 в. ма­ли­на­та е вече ши­ро­ко раз­п­рос­т­ра­не­на в цял свят. Ма­ли­но­ви­те пло­до­ве са из­точник на би­о­ло­гичноак­тив­ни ве­щес­т­ва, в то­ва чис­ло и ви­та­ми­ни. Те са с по-бо­гат би­о­хи­мичен със­тав от яго­до­ви­те. Не от­с­тъп­ват по съ­дър­жа­ние на ви­та­мин­ност, а чес­то и пре­ви­ша­ват те­зи в ябъл­ка­та, кру­ша­та и гроз­де­то. Един ки­лог­рам ма­ли­но­ви пло­до­ве има 500-700 ка­ло­рии. За де­но­нощ­на­та нор­ма от ви­та­мин С са не­об­хо­ди­ми 300 гра­ма пло­до­ве, про­фи­лак­тична­та до­за е 100 гра­ма, а лечеб­на­та - 1 кг. За срав­не­ние при гроз­де­то е 2-3 кг. Ус­та­но­ве­на­та го­диш­на пот­реб­ност на човек е 4 кг.

У нас се отглеждат около 40 сорта малини. Подробна информация за грижите около отглеждането на малиновите храсти и тяхното сортово разнообразие  четете в www.gradinanta.bg

Малините утоляват жаждата и подобряват храносмилането, затова се използват в диетичното хранене. Болните от подагра и нефрит не бива да се употребяват за храна поради високото съдържание на пуринови основи в тях.

Отдавна е известно противотемпературното действие на този плод., което зависи от съдържащата се в него салицилова киселина.  В народната медицина плодовете се употребяват за подобряване на храносмилането, при скорбут, малокръвие, стомашни болки като отрезвяващо средство след приемане на голямо количество алкохол. Пресните плодове, както и малиновият сок или сироп се препоръчват при чести повръщания при бременност. Пресният малинов плод действа отхрачващо при сухи бронхити, укрепва сърдечната дейност, обогатява организма с витамини и минерални вещества, подобрява апетита. Малините са полезни и при стомашно-чревни разстройства, тъй като имат висока киселинност. Пектинът на плода и семките влияе благоприятно при запек.

Статии за Малина Виж всички

Коментари Напиши нов коментар